جهت همکاری با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آپلود فیزیکی صورتجلسه گروه، دانشكده و واحد تا آخرفروردین ماه در سامانه پژوهشیار اختیاری خواهد بود. لازم به ذكر است تنظیم صورتجلسه در سامانه همانند سابق صورت می گیرد. بدیهی پس از این مدت مدیران محترم گروه های آموزشی، روسای محترم دانشكده ها و معاونت محترم پژوهشی واحد باید نسبت به بارگذاری صورتجلسه فوق اقدام نمایند. در غیر اینصورت دفاع دانشجو با مشكل مواجه خواهد شد.