بانك اعضای هيات علمی

نام
نام خانوادگی

سکینه پورحسین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • همایون حسین زاده صحافی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمد کریمی مریدانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
 • حمیرا مردانی سامانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی دهان فک و صورت
 • نیکا آئینه چی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
 • لادن آجری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • آزیتا آذر کیوان

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مهرداد آذربرزین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • سحر آذری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • وحید آریابد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پاتولوژی
 • محمد آریافر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : هوشبری
 • احسان آزما

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • آذر آقامحمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • شبنم آقایان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • گروه آموزشی : پریودانتیکس
 • مهسا آل ابراهیم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • محمود آل بویه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : نظارت بر امور دارویی
 • رویا آل عمران

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • زینب ابراهیم پور

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • هومن ابراهیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • رضا ابراهیمی کهریزسنگی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • بابک ابری اقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه جراحی
 • سعید ابطحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه کودکان
 • گلاره ابلاغیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • نسیم اثناعشری اصفهانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتودنتیکس
 • مریم احسانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • فرهاد احمد پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه داخلی
 • سعید احمدزاده

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • شهین احمدی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • علی احمدی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • پریچهر احمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه داخلی
 • احمد احمدی (تست)

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آناتومی
 • حمیدرضا احمدی آشتیا نی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : علوم پایه(میکروب شناسی، قارچ شناسی، علوم پایه)
 • ندا احمدی روزبهانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی کودکان
 • مهرنوش اختری زواره

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت عمومی
 • مرجان اخوان امجدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : بهداشت باروری
 • فرهاد ادهمی مقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : چشم پزشکی
 • عزیزالله ادیب

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • سمیه ارازی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سپیده اربابی بیدگلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی و سم شناسی
 • فریبا ارجمندی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بهداشت و پزشکی
 • مریم اردیبهشتی خیابان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • کتایون ارفعی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد سمنان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • هادی استوان

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • غلامرضا اسدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه کودکان
 • مصطفی اسدی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه آموزشی : معاونت علوم پزشکی
 • محبوبه اسدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • نادر اسدیان فیلی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مریم اسلامی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی زیست فناوری کاربردی
 • علی اسلامی فر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • محمد اسلامی وقار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • سمیه اسماعیلی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سیمین اسمعیل پورزنجانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری بهداشت جامعه
 • مهدی اشراقی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مصطفی اشرفی اوصالو

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • رامین اصغریان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • نسرین اصفهانی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • وحید اصفهانیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پریودانتیکس
 • ادمین اصلی سامانه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : حوزه ستادی
 • اسمعیل اصلی یلفانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مینا اطمینان بخش

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • اردوان اعتمادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • شهاب اعتمادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : رادیولوژی فک و صورت
 • مینو افشار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • حامد افشاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی - علوم و صنایع غذایی
 • گروه آموزشی : صنایع غذایی
 • فاطمه افشاری صانیقلعه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه هیستو پاتولوژی
 • سعید اکبرزاده کلاهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی و سم شناسی
 • کلثوم اکبرنتاج

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : مدیریت خدمات بهداشت درمانی
 • بهروز اکبری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • ام البنین اکبری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • علی الماسی راد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • مریم اله دادیان فلاورجانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد فلاورجان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • شیرین الهویردیزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • علی امامی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • منصوره امامی ارجمند

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ترمیمی
 • امیر امانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : نانوفناوری پزشکی
 • مژگان امتیازجو

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تهران شمال
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • الهام امیرچقماقی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • عارق امیرخانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • سیده فاطمه امیرخلیلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شاهرود
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • محمود امین لاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی - علوم و صنایع غذایی
 • گروه آموزشی : علوم مواد غذایی
 • فریبرز امینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ارتودنسی
 • نیره امینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی اطفال
 • راضیه امینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • کمال امینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : اندودانتیکس
 • شیرین امینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پریودانتیکس
 • ملیحه انتظاری سرکاریزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : زیست شناسی
 • حسین انصاری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حمیرا انصاری لاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پروتزهای متحرک دندانی
 • عبدالحمید انگجی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمود اوصانلو

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : نانوفناوری پزشکی
 • بابک ایرانپور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • فاطمه ایزدپناه

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مسعود ایمان زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • لیلا ایمانی یامچی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • نادر ایوبیان مرکزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • abolghasem shameli

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مریم بَحرانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : طب داخلی
 • بابک باباپور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهشهای بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)
 • گروه آموزشی : جراحی مغز و اعصاب
 • صادق باباشاه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • منیره باباشاهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه آموزشی : معاونت علوم پزشکی
 • نوشین باریک رو

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • محمدصادق باقری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • کامبیز باقری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • رقیه باقری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرج
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • فاطمه باقری بجستانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • گروه آموزشی : گروه میکروبیولوژی
 • اسفندیار بالجانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • طاهره باهری مقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • اعظم بختیاریان

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • هومن بخشنده آبکنار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : داروسازی بالینی
 • مریم بخشنده باورساد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • معصومه برخورداری شریف آباد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • مهرداد برکتین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
 • مهرنوش برومندپور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : قلب و عروق
 • نصرالله بشردوست

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • امیر بقائی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ابراهیم بلالی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • حمید بلقیس زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت عمومی
 • الهه بلوچستانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • بیژن بمبئی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مهسان بنی جمالی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : بیوشیمی
 • اعظم بوالحسنی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • فردین بوستانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • نیما بهادر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گروه آموزشی : میکروب شناسی
 • نیلوفر بهرامیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
 • محمود بهشتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه جراحی اختصاصی و زنان
 • فریده بهمن جنبه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • کتایون بهمن صوفیانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه علوم آزمایشگاهی
 • محمدعلی بهنژادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • مجید بیاتیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای
 • ماندانا بیرانوند

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ندا بیرجندی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی کودکان
 • زهرا بیگ محمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی - علوم و صنایع غذایی
 • گروه آموزشی : تکنولوژی مواد غذایی
 • سمانه پارچه بافیه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • فرزاد پارسا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • مسعود پارسانیا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : میکروبشناسی
 • مهرنوش پازارگادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • فرحناز پاشا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : طب داخلی
 • کامران پاشایی فخری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • سعید پاک سرشت اسمعیلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • عبداله پاکدل

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • فرانک پری افسای

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • سعید پزشکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتوپدی
 • بهزاد پوپک

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 • وحید پوراسماعیل

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه علوم پایه
 • بابک پوراکبری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • پرستو پورعلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شاهرود
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • محسن پورکاکرودی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • معصومه پورمحسن بلگوری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد رشت
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • مجید پویا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : جراحی
 • لیلا پیردل

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • فرح پیرویان کازرونی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • سیده وحیده پیشوائی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • لیلا پیشه ور اصفهانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
 • فریبا پیلوار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : حوزه ستادی
 • اکرم پیمان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : بهداشت باروری
 • منصوره تجویدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرج
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • لیدا ترک زاده

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • آزاده ترک زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : رادیولوژی فک و صورت
 • بهناز ترکان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • سعیده ترویج اسلامی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شاهرود
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • مریم تشویقی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مهسا تقوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • محمد تقی زادیه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه هیستو پاتولوژی
 • جلیل توتونچی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • سارا توسلی حجتی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • طیبه تولیت

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی
 • توران تیزفهم قوی روشتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه اتاق عمل
 • فاطمه تیموری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتودنتیکس
 • مریم تیموری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : میکروبیولوژی
 • یزدان ثابت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • غلامرضا ثناگوی محرر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • محمد مهدی جباری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • نسرین جزنی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • زهرا جعفری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • اعظم جعفری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • محمد حسین جعفری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • محمد حسین جعفری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • فریبا جعفری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حسین جعفری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی
 • مجتبی جعفری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • زهرا جعفری آذر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • سوسن جعفریان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شاهرود
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • شمس الملوک جلال منش

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • حورا جلالی تهرانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : زیست شناسی
 • عزت الله جلالیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پروتزهای دندانی
 • آرزو جلیلی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • زهره جمشیدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
 • شهرزاد جوادی نژاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی کودکان
 • علی جوان فروزنده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • مریم جولهر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پاتولوژی دهان و فک و صورت
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی دهان فک و صورت
 • امید جوهرچی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • الهه جهان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد سمنان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • هدی جهاندار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
 • غلامرضا جهانشاهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی دهان فک و صورت
 • مهسا جهانگیری راد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت محیط
 • زهرا جهانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • شهلا چایچیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی روشهای کم تهاجمی در جراحی زنان
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • فرشته چگین

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حمیدرضا چگینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آناتومی
 • نیلوفر چوبدار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : شیمی و بیوشیمی
 • منیره حاتمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • فریده حاتمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • خدیجه حاتمی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • گیتا حاتمی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • شادی حاج رسولیها

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : زیست شناسی
 • فرناز حاجی فتاحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • هما حاجی مهدی پور

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکوگنوزی (فارماکوگنوزی- بیوتکنولوژی)
 • لادن حافظی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : رادیولوژی دهان و فک و صورت
 • جواد حامدی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • گروه آموزشی : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حسن حامدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم و تحقیقات
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • محمدحسین حبیب الهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه میکروبیولوژی
 • نسرین حبیبیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : اطفال
 • شیرین حجازی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • حمید حجتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علی آباد کتول
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری کودکان
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • ویدا حجتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دامغان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • گروه آموزشی : گروه علوم پایه
 • لیلا حسن بیگی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • علی حسن پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • حلیمه حسن پور طیولا

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ماندانا حسن زاد

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • رمضان حسن زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : روانشناسی
 • آیدین حسن زاده آژیری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ارتودنسی
 • حسن حسنی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فیزیولوژی
 • غلامحسین حسنی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • کامیار حسین اشرفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • حسن حسین زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • مرتضی حسین زاده امیردهی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • آزاده حسین زاده فیروز آبادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • مریم حسین نژاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه بهداشت
 • شریعه حسینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • سید عبد المجید حسینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی
 • جواد حسینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • سید رضا حسینی دوست

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : میکروب شناسی
 • سید جلال الدین حسینی غنچه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : علوم پایه(میکروب شناسی، قارچ شناسی، علوم پایه)
 • سید عزت اله حسینی هاشمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : جراحی
 • هاله حشمت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ترمیمی
 • معصومه حشمتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • محمد حضوری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • هاشم حق دوست یزدی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سهیلا حقگو

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • ستاره حقیقت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : میکروبیولوژی
 • سعید حقیقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • نادر حقیقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • نفیسه حکمتی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علی آباد کتول
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری کودکان
 • ملک حکمتی خطبه سرا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • سارا حلاجیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • ابوالحسن حلوانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • مریم حوری زاد گنج کار

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • اکبر حیدری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مریم حیدری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد سمنان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مهسا خادمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : رادیولوژی دهان و فک و صورت
 • شهرزاد خاکپور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فیزیولوژی
 • زینب خالدیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد سمنان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • بهناز خامسان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • سعید خامنه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • ارسلان خان محمدی اطاقسرا

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمدرضا خانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی پالایش آب
 • رمضانعلی خاوری نژاد

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مسعود خبیری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : اندودانتیکس
 • ساقی خبیری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پروتزهای دندانی
 • لیلا خجسته

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شاهرود
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • جلیل خداپرست شیرازی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • کژال خدامرادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری بهداشت جامعه
 • پریچهر خدری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • افشین خردمند

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمودرضا خزاعی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه کودکان
 • نفیسه خسروی دهقی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ماندانا خطیبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • سولماز خلیفه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : علوم اعصاب
 • زهره خلیلک

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : اندودنتیکس
 • بابک خلیلی حداد

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پایه
 • خاطره خندان بارانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • هنگامه خواجوی کیا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • سحر خوش کشت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • مسعود خوشبین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیهوشی
 • آمنه خوشوقتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گروه آموزشی : گروه بیوشیمی بالینی
 • هاجر دادخواه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • ابوالفضل دادخواه تهرانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • رکسانا دارابی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • رضا دارابی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پروتز دندانی
 • سمیه دانشجو

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : نانوفناوری پزشکی
 • اصغر داود

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • فاطمه دباغی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : مدیریت خدمات بهداشت درمانی
 • سیدعلیرضا دبیرسیاقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • حسین درگاهی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • دلارام درود

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • مسعود درویش گنجی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : نانو شیمی
 • حیدر درویشی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیهوشی
 • حسین دریانی نژاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : اطفال
 • مهدی وحید دستجردی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • فروزنده دشتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • حمید دلداده مقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • ویدا دلفان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • یارعلی دوستی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : روانشناسی
 • کرامت دهقانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهشهای بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)
 • حسین دهقانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 • دانوش دهقانیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی جامعه نگر
 • احسان دهنوی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • رضا دیده ور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • هدیه دیوسالار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : مدیریت بازاریابی و بازرگانی
 • محسن رازانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • زهرا راعی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • محسن ربانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • نفیسه ربانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مصطفی رجائی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی نوآوری پزشکی
 • گروه آموزشی : پزشکی
 • الهام رجب بیگی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : زیست شناسی
 • مهدی رجبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : داروسازی بالینی
 • سید رضا رحمت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • مروه رحمتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : بیوشیمی
 • احمد رحمتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه علوم آزمایشگاهی
 • فلورا رحیم آقایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • محمد کریم رحیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : میکروبشناسی
 • فرزانه رحیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • معصومه رحیمی بشر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد لاهیجان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • ناهید رحیمی فرد

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمدرضا رحیمی مقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شاهرود
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • مهدی رزاقی ابیانه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : علوم پایه(میکروب شناسی، قارچ شناسی، علوم پایه)
 • اصغر رزم ارا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • لاله رستاک

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شهرکرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی و بهداشت
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • حسین رستگار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی و سم شناسی
 • جواد رستگار مقدم مولوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهشهای بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)
 • شهلا رستمی راد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : میکروبیولوژی
 • فاطمه رشیدی میبدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
 • بهروز رضائی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد فلاورجان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • سید مهدی رضایت

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سجاد رضایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : سراب
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • منیره رضایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • میترا سادات رضایی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مریم رضاییان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مهیار رضوانی گیل کلائی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • گروه آموزشی : نانو شیمی
 • مهدی رفیعی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتودنتیکس
 • یوسف رمضان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • مجید رمضانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • رضا رنجبر

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مقصود رنجبر

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سولماز روشندل

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • نسرین روفی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • نینا رهشناس

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پروتزهای دندانی
 • علیرضا ریحانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • زهرا زارع

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : علوم پایه(میکروب شناسی، قارچ شناسی، علوم پایه)
 • رامین زارع

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اراک
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه بهداشت عمومی
 • شهرام زارع

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • نیره زارع

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فیزیولوژی
 • مریم زارع جهرمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : اندودانتیکس
 • نسیم زارع نژاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : روانشناسی
 • فاطمه زارعی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • طناز زبردست

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • محمدرضا زربخش بحری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ستار زرکلام

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمدرضا زرین دست

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : علوم اعصاب
 • رضا زنکنه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • مهرانگیز زنگنه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیماریهای عفونی
 • مهدیه زنگی آبادی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • حکیمه زیادی دمیرچی درسی علیا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • گروه آموزشی : گروه فارماسیوتیکس
 • پریسا زیارتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • سعید سادات منصوری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • آزاده سارانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • سویار ساری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • لیدا ساسانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • محمد ساعتچی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • کیوان ساعتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ترمیمی
 • مینو ساعتیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی
 • محمد حسن سالاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پروتزهای ثابت دندانی
 • امیر مسعود سالاری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • کتایون سالم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی اطفال
 • معصومه سامانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : ادبیات فارسی
 • احمد سبحانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • علی سبحانیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • عبدالرضا سبکروح

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حسن ستاری ساربانقلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • شیرین سخدری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : رادیولوژی دهان و فک و صورت
 • محمد سرافراز یزدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه داخلی
 • آسیه سلحشوریان فرد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری بهداشت جامعه
 • محمد مهدی سلطان دلال

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : میکروبیولوژی
 • مصطفی سلطانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • محمد جواد سلطانی بناوندی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • غلامرضا سلیمانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی و MBA
 • علی سلیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : نانوفناوری پزشکی
 • صالح سلیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • فرید سمسارها

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • علی سنبلی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ناصر سنجر موسوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه جراحی عمومی
 • فرنا سیار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • سید احمد سید مهدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • احسان سیدجعفری اولیائی نژاد

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سید رضا سیدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • بهار سیفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری بهداشت جامعه
 • زبیر شاعر زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • کوروش شاه پسند

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • پیمان شاه حسینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : اطفال
 • مجتبی شاه طوسی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پروتز دندانی
 • مریم شاه علی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • فرشته شاه محمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • مریم شاه نظری اول

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • فاطمه شاهسواری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پاتولوژی دهان و فک و صورت
 • محمد رضا شباهنگ فر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • احمد شجری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • سیده آلاء شرفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
 • رویا شریعتمدار احمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • مهرداد شریعتی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه آموزشی : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • زهرا شریعتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهش های بالینی بیمارستان بوعلی
 • مریم شریف پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : معارف اسلامی
 • زهرا نادیا شریفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آناتومی
 • محبوبه السادات شریفی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • غلامرضا شریفی راد

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مهسا شریفی نودهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد سمنان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • منصور شریفیان

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • احمد شفائی مهر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • ویدا شفتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • مینو شفیعی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی
 • صبیحه شکرانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • هاجر شکرچی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی جامعه نگر
 • محمد علی شکرگزار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • عباسعلی شکری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اهر
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • ناصر شکری کله سر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه علوم آزمایشگاهی
 • عطاءاله شکوری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • کورش شمس

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی و MBA
 • سید محمد مسعود شوشتریان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیوفیزیک
 • زهره سادات شهبا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • عبدالعلی شهراسبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : طب داخلی
 • امیر منصور شیرانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
 • عبدالحسین شیروی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دامغان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • گروه آموزشی : گروه علوم پایه
 • فرناز شیشه گر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : بهداشت باروری
 • مریم شیعه مرتضی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : داروسازی بالینی
 • محمد صاحب الزمانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مدیریت
 • هلن صاحب قلم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه رادیولوژی
 • بابک صادقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • نرگس صادقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • فریبا صادقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • محمدرضا صادقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • علیرضا صادقی پور

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مجید صادقی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • الهام صادقی فر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد رشت
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • سوسن صادقیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتودنتیکس
 • سولماز صارم نژاد نمینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • شیوا صالحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • نرگس صالحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • محمد صالحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • شایسته صالحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • محمد صالحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • مهدی صالحی باروق

 • حوزه معاونت : سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
 • واحد دانشگاهی : واحد تهران مرکزی
 • مسعود صالحی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • لیلا صالحی زاهد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : اتاق عمل
 • صدیقه صامتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • فایزه صحبایی روی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • فراز صداقت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • مرجانه صداقتی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مریم صداقتی کسبخی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • دنیا صدری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پاتولوژی دهان و فک و صورت
 • رقیه صدیفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد خوی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • مصطفی صفاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • احمد صفاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه داخلی
 • ناصر صفایی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • منوچهر صفری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محبوبه صفوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مدیریت
 • علی اصغر صمیمی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سیامک صندوقچیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه علوم آزمایشگاهی
 • مهراب صیادی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • شهرام ضرابیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب و شناخت
 • محمد ضعیفی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • سید علی ضیائی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مریم ضیاعی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • امیر ناصر ضیایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ترمیمی
 • مرضیه ضیایی راد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • وحید ضیایی قهنویه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیهوشی
 • محمد رضا ضیغمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • مریم ضیغمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • محبوبه طاهرخانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی آلی
 • افشین طاهری اعظم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتوپدی
 • سید محمود طباطبائی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه فیزیولوژی
 • عبدالمجید طباطبایی لطفی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • بهشته طبرسی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • احمد رضا طلایی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : رادیولوژی دهان و فک و صورت
 • خاطره طوبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • سهراب طور سوادکوهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : اندودنتیکس
 • مریم طهماسبی بیرگانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • آرزو طهمورث پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : علوم پایه پزشکی
 • امید طیاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • بهیه ظریف ذاکریان مصیبت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پاتولوژی
 • محمود ظفرمند

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • متین عابدحقیقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی کودکان
 • علی اکبر عارف

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گروه آموزشی : معارف اسلامی
 • محمود عامریون

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهشهای بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)
 • ملیکه عامل بارز

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • میترا عاملی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • روزبه عباس زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی - علوم و صنایع غذایی
 • گروه آموزشی : صنایع غذایی
 • مرتضی عباسی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • بهنود عباسی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم و تحقیقات
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم تغذیه
 • نوشین عباسی ابیانه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • زینب عباسی سنجدری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مدیریت
 • lمحمد عباسی نظری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حسام عبدالحسین پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : جراحی مغز و اعصاب
 • زهرا عبدالرضا قره باغ

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری اطفال
 • فرهاد عبدالکریمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : مرکز بین المللی قشم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • محمد عبداللهی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • شادی عبداله زرگر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • علیرضا عبدالهی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • شبنم عبدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آناتومی
 • غلامحسین عبدیزدان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • فرشته عتابی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیوشیمی
 • پروانه عدیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : انگل و قارچ شناسی
 • معصومه عرب

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • سیمین عربی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • پگاه عزیززاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • آرش عزیزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • سکینه عزیزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • الهام عسکری زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • ناهید عسکری زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی اطفال
 • ژینوس عسگرپناه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکوگنوزی (فارماکوگنوزی- بیوتکنولوژی)
 • فرید عسگری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • فاطمه عشوری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • حسین عطار

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
 • ندا عطاران کاخکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم و تحقیقات
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : نانوفناوری پزشکی
 • هاجر عطارزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی کودکان
 • افسانه عظیم پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • محمد عفت پتت

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمد عفت پناه

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • آرزو علائی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • فاطمه علایی کرهرودی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری اطفال
 • اعظم علوی اشکفتکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شهرکرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی و بهداشت
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • هدیه علوی طلب

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : شیمی و بیوشیمی
 • خلیل علی محمدزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : مدیریت خدمات و بهداشت درمانی
 • زهرا علی نژاد خرم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • محسن علیجانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سمیه علیرضایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • شیوا علیزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد رشت
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • تاجدار علیزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • زهره علیزاده دیبازری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • مزدک علیمی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • الهام عمرانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • ملودی عمرانی نوا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : پزشکی
 • ترانه عنایتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • محمد رضا عوادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : نانوفناوری پزشکی
 • ملیحه غریبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • آرش غفارزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • روشنک غفاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : رادیولوژی فک و صورت
 • سولماز غفاری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • علیرضا غفوری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • مهرداد غلامزاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : ایمونولوژی
 • فرزانه غلامعلیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • فرشید غلامی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیهوشی
 • مریم غلامی تبار طبری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • زهره فائزی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 • محمد فارسی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • ژاله فاضل سرجویی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • سیمین فاضلی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آناتومی
 • پیغمبری فاطمه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • میرمسعود فاطمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • لادن فتاح مقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • آزیتا فتح نژاد کاظمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • مهدی فتحی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : داروسازی بالینی
 • محمدکاظم فخری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : روانشناسی
 • سیمین فدایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • کورش فرازمهر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهش های بالینی بیمارستان بوعلی
 • فرح فراهانی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • پانته آ فرجاد آزاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی
 • علیرضا فرجی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • فرهاد فرخ پی سمامی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • ترانه فرخ نیا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
 • مسعود فردین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • بهروز فرزانگان

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • پروین فرزانگی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • فرحناز فرزانه

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سید محمود فرش پوررضایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • بهناز فرمهینی فراهانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری اطفال
 • مریم فرمهینی فراهانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • افسر فرود

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • فلورا فروزش

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی ژنومیک پزشکی
 • رضا فروغی مقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه داخلی
 • شیزین زهرا فرهاد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پریودانتیکس
 • محمد فرهمند

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • بهنام فرهودی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : بیماریهای عفونی
 • سیف اله فضل الهی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : واحد قم
 • گروه آموزشی : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سهیلا فضلی طبایی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فیزیولوژی
 • نسرین فطرس

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • اسمعیل فلاح

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه انگل شناسی
 • هرمز فلاح آملی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • مجتبی فلاحتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • فریبا فلسفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • سروناز فلسفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : میکروبشناسی
 • حسین فهیمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : علوم سلولی مولکولی
 • مهری فیاضی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • علیرضا فیروز

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : پوست
 • فرح فیروزه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مسعود فیض بخش

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتودنتیکس
 • پیمان قائمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد گرگان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 • محمد جواد قاسم زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد قم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • انسیه قاسمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی کاربردی
 • احمد قاسمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • محمود قاسمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • داود قاسمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی کودکان
 • مرضیه قاسمی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمدرضا قاضی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : ارتودنتیکس
 • مسعود قانع

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • آرش قدوسی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • ارکیده قربان دادرس

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • فاطمه قربانی بیدکرپه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • مجید قربانی نهوجی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • بتول قربانی یکتا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فیزیولوژی
 • سید محمود قریشیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • نسرین قصاب مظفری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • زهرا قطره سامانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه جراحی اختصاصی و زنان
 • زهره قطره سامانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • به آفرید قلندری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم و تحقیقات
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • طاهره قلی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • سارا قلی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • بهروز قلی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • مهناز قمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : شیمی دارویی
 • گروه آموزشی : شیمی دارویی
 • حسینعلی قنادزادگان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : روانشناسی
 • محمدرضا قینی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ویدا کاتبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • بهمن کارگرشهامت

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : مدیریت بازاریابی و بازرگانی
 • بهاره کاشفی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دامغان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گیتی کاشی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت محیط
 • اسماعیل کاظم پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • لیلا کاظم نژاد ماتک

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد قم
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • رضا کاظمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • دکتر لطیف کاظمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • نسترن کاظمی وش

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی
 • هاله کاظمی یزدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : ترمیمی
 • مهرداد کاظمیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
 • ناهید کامران زاده

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سعید کاویانی جبلی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • عباس کبریایی زاده

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمد کتابی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پریودانتیکس
 • ملیکا کردلویی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : معارف اسلامی
 • علی کردی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • عبدالمحمد کردی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • محمد رضا کریمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • نسرین کریمی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • عبدالحسین کریمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • کسری کریمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • نازی کریمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مریم کشاورز

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • سولماز کشاورزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
 • امیر کلانتر مهرجردی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • تاج پری کلانتری پور

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • شیرین کلاهی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • نادر کلباسی غروی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی دهان فک و صورت
 • سبحانه کوچک زاده طالمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد رشت
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • رضا کهساری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد سمنان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • شهربانو کیهانیان

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • رامین گسیلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • شادی گلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مرجان گلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • ناصر گمنامی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
 • میترا گودرزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • اسحق لاسمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : جراحی دهان و فک و صورت
 • غزل لبیکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • سیمین لسان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بیماریهای دهان و فک و صورت
 • گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
 • زیبا لطیفیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پیراپزشکی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • مریم لعلی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • محمدباقر لیمویی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مجتبی مالکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی و MBA
 • احمد مالکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • محمدرضا مالکی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
 • میثم مباشری مباشری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم و فناوری های نوین
 • گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
 • هایده مبین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • آرش متقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
 • مینو متقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • مریم سادات متولی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت عمومی
 • رویا متولی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • حمیدرضا محاسنی اقدم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : جراحی دهان و فک و صورت
 • گروه آموزشی : جراحی دهان فک و صورت
 • آرش محبوبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • مرجان محبوبی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زنان و زایمان
 • سیامک محبی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • سید رضا محبی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • داوود محبی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • علیرضا محبی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • سید شهاب الدین محسنی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ابوالفضل محمد بیگی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حسین محمد پور کارگر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دامغان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • گروه آموزشی : گروه علوم پایه
 • مهدی محمد زاده

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده داروسازی
 • ژیلا محمدرضایی طلاتپه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ارومیه
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه مامایی
 • محمد محمدزاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • شهلا محمدزاده زرنکش

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • مرجان محمدنوری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : اطفال
 • عبدالرضا محمدنیا

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • ایرج محمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : پزشکی
 • ماه منیر محمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : قلب و عروق
 • سید محمد محمدی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مینا محمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : آموزش پرستاری
 • رضا محمدی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : شیمی و بیوشیمی
 • سعید محمدی معتمد

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکوگنوزی (فارماکوگنوزی- بیوتکنولوژی)
 • روح اله محمودخانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت محیط
 • حسین محمودزاده اردکانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد فلاورجان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • عباس محمودی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • اعظم محمودی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دهاقان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • قهرمان محمودی عالمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : پزشکی
 • حمید محمودیان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شیراز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • مختار مختاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گروه آموزشی : فیزیولوژی
 • نگین مددزاده طول گیلان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد آستارا
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مامایی
 • رضا مدرس

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • ناصر مدیرشهلا

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • مینا مرادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • طالب مرادی شقاقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • سید علیرضا مرتضوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • امین مرتهب

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : اندودانتیکس
 • محمدحسین مرحمتی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کازرون
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • گروه آموزشی : بهداشت مبارزه با بیماری ها
 • معصومه مسگریان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز پژوهشهای بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)
 • گروه آموزشی : بیماریهای عفونی
 • لیلا مسلمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • امیرعباس مشاری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : اندودنتیکس
 • سهیلا مشعوف

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • مجتبی مشکات

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
 • حمیدرضا مشکانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دندانپزشکی
 • گروه آموزشی : دندانپزشکی
 • شهرام مشهدی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد شهرکرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • اشرف السادات مصباح

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : بهداشت
 • گروه آموزشی : بهداشت محیط
 • فرهاد مصطفوی شهاب

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماسیوتیکس
 • سیده زهرا مصطفویان

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد مشهد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
 • مریم السادات مطهری املشی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد لاهیجان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • ازیتا مظاهری تهرانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پروتزهای متحرک دندانی
 • ابوافضل مظفری

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • رضا مظفری کرمانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آسیب شناسی
 • سکینه مظلوم

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • سید احمد معافی مدنی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • نگار معتکف کاظمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه آموزشی : نانو شیمی
 • حمیدرضا معزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : طب داخلی
 • احمد معصومی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • حمیدرضا معصومی نایینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : طب داخلی
 • مرضیه معطری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد یزد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری
 • محمدرضا معظمی گودرزی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد بروجرد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • فریبرز معیر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد کرج
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • عباسعلی معین

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه علوم تشریحی
 • فیروزه معینی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
 • \پیوند معینی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مهشید معینی مهر

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • امید مقدس

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد دندانپزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پریودنتیکس
 • شکوفه مقربی استاد کلایه

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد زاهدان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : گروه پرستاری
 • مریم مقیمیان بروجنی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد نجف آباد
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : پرستاری
 • فاطمه شهلا ملاحسینی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • مژده ملتی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : زبان انگلیسی
 • بهاره ملک افضلی اردکانی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : پوست
 • صدیقه ملکی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : روانپرستاری
 • مریم منتظری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : علوم نوین
 • گروه آموزشی : زیست فناوری
 • میرعلینقی منصوری غیاثی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تنکابن
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : پوست
 • همایون موتمنی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد ساری
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • شبنم موثقی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : آناتومی
 • منصوره سادات موجانی قمی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • سید زهرا موسوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد علوم دارویی
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : داروسازی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی و سم شناسی
 • سیده الهه موسوی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : فارماکولوژی
 • سید محمدامین موسوی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • فاطمه موسوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : پزشکی تهران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : پزشکی
 • گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
 • مهسا السادات موسوی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده پرستاری و مامایی
 • گروه آموزشی : مامایی
 • سید مصطفی موسوی نسب

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)
 • محمد رضا موسی پور

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد تبریز
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه داخلی
 • توکل موسی زاده

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : حوزه ستادی
 • حسن مومنی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : جراحی دهان فک و صورت
 • میثم مهابادی

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : اصفهان (خوراسگان)
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده دندان پزشکی
 • گروه آموزشی : پروتز دندانی
 • سراج مهاجری

 • حوزه معاونت : معاونت علوم پزشکی
 • واحد دانشگاهی : واحد اردبیل
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشکده علوم پزشکی
 • گروه آموزشی : گروه پزشکی
 • مهدی مهدوی

 • حوزه معاونت : خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (مدعوین)